Jacaranda: Chaiyut Jandaeng

June 8, 2010

Move WebBlog

Filed under: Uncategorized — jacaran @ 5:10 pm

ย้ายครับย้าย ตอนนี้เช่า host เองแล้วครับ เจอกันที่ www.jacaranda.in.th

——
ชัยยุทธ จันแดง

June 1, 2010

Thesis Plan

Filed under: Uncategorized — jacaran @ 10:14 am

May 21, 2010

การจำลองเครือข่ายในกรณี่ ที่มี Test Case จำนวนมาก

Filed under: Uncategorized — jacaran @ 11:00 pm

จากการทดสอบอัลกอริทึมที่เสนอนั้น มี case จำนวนมาก กำหนดตัวแปรต้น เป็น จำนวนโหนด และ transmission rate ของ CBR ในขณะที่ตัวแปรตาม ได้แก่ packet delivery ratio, collision rate, throughput และ energy consmuption แต่เนื่องจาก ข้อมูลทดสอบเป็นข้อมูลที่ได้จากการ random จึงง่ายต่อการจำลอง นั้นคือ แบ่งงานให้เครื่องคอมหลายๆ ตัวช่วยกันทำงาน ไม่ต้องถึงมือ grid หรือ distributed computer แต่อย่างไร แต่ติดตั้ง ubuntu ลงในเครื่องทุกเครื่องที่ต้องการก้อพอ
แต่มีึคอมเครื่องเดียวทำไงดี ทางออกคือ ยืมเครื่องของเด็กๆ ใน LAB หลังจากที่พวกเค้ากลับไปแล้ว จะไปขอลง ubuntu ก็เกรงใจพวกเค้า ดังนั้นจึงมีทางออก นั้นคือ
1. ซื้อ flash drive 4GB จำนวน 5 ตัว (5 โหนด) แล้วแต่กำลังทรัพย์
2. ติดตั้ง ubuntu บน flash drive โดยติดตั้ง ubuntu-server แบบปกตินี่แหละ แต่ ตอนเลือก destination disk ให้เลือกให้ถูก น่ะ อย่าพลาด แล้วตอนจบ การติดตั่ง MBR ก้อให้ระบุตำแหน่งเป็น flask นั้นแทนซะ
3. หลังจากนั้น reboot เครื่องใหม่ด้วย flash drive แล้วติดตั้งโปรแกรมที่เราต้องการลงไป พึงระวัง เรามีเนื้อที่ 4GB
4. เมื่อเราทำต้นฉบับเรียบร้อย ให้เราสร้าง image file ของ ต้นฉบับ ด้วยคำสั่ง sudo dd if=/dev/sdf of=image.img เมื่อ ไฟล์ต้นฉบับอยู่ที /dev/sda
5. ถ้าต้องการ clone ไฟล์ image ของเราไปยัง flash drive ของคนอื่น ทำได้โดย sudo dd if=image.img of=/dev/sdf

6. ณ เวลานี้ เครื่องของใครไม่ได้ใช้งาน ข้าพเจ้าของยืมก่อนน่ะ ก้องานมันเร่งอ่ะ 🙂

May 2, 2010

การติดตั้ง contiki บน ubuntu 10.04

Filed under: Contiki — jacaran @ 7:51 pm

การติดตั้ง contiki บน ubuntu 10.04
หลังจากที่ ubuntu 10.04 lucid ได้แผยแพร่อย่างเป็นทางการ ผมจึงลองติดตั้งบน virtualbox แล้วลองติดตั้งโปรแกรม contiki ซึ่งใช้ในวิทยานิพนธ์ ผลปรากฏว่า ได้รับผลกระทบเช่นเคยครับ ในขณะที่ ns-2.34 นั้นสามารถใช้การได้ แต่ยังติดปัญหาเรื่องของ gcc นั่นแหละครับ ทางแก้นั้นยังแก้วิธีการเดิมครับ สำหรับ contiki นั้นได้รับผลกระทบทางด้านของ gtk เพราะโปรแกรมเดิมที่ใช้นั้นใช้ gtk-1.2 แต่เวอร์ชันบน lucid นั้นเป็น gtk2.0 ครับ ในขณะที่ติดตั้งนั้นตัวแปรภาษาต้่องการ gtk-config ซึ่งมีอยู่ใน gtk 1.2 แต่ไม่มีแล้วใน gtk2.0 ทางออกที่ใช้การได้คือให้ติดตั้ง gtk1.2 ควบคู่ด้วยครับ

1. download contiki 2.4 จากเว็บไซตน์ต้นตำหรับไว้ที่ home directory
2. ติดตั้งโปรแกรมกลุ่มนี้ก่อนใช้งาน contiki

MSP-430 Tool-chain
1. แก้ไข sources-list
$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
add

deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu lucid main

$ sudo apt-get update

2. ติดตั้ง package ที่เกี่ยวข้องครับ
$ sudo apt-get install msp430-binutils-tinyos msp430-gcc-tinyos msp430-libc-tinyos

libgtk1.2-dev
1. แก้ไข sources-list
$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
add
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ jaunty main multiverse restricted universe

$ sudo apt-get update

2. ติดตั้ง package ที่เกี่ยวข้องครับ

$ sudo apt-get install libgtk1.2-dev

3. extract file ด้วยโปรแกรม unzip
$ cd ~
$ unzip contiki-2.4.zip
$ cd contiki-2.4/examples/hello-world
$ make TARGET=sky # in order to test tmote sky platform
$ make TARGET=netsim # in order to test netsim ( simulation)

April 27, 2010

การคอมไพล์ ns2 2.34 บน ubuntu 10.04, 9.10 ซึ่งใช้ gcc รุ่น 4.x

Filed under: Network Simulation — jacaran @ 4:27 pm

Power by Aphirak Jansang

1. แตกไฟล์ ns-allinone-2.34.tar.gz ด้วยคำสั่ง “tar -zxvf ns-allinone-2.34.tar.gz”

2. เข้าไปที่โฟลเดอร์ “cd ns-allinone-2.34/otcl-1.13”

3. เปิดไฟล์ configure –> “vim ./configure”หาบรรทัดดังต่อไปนี้

Linux*)
SHLIB_CFLAGS=”-fpic”
SHLIB_LD=”ld -shared”
SHLIB_SUFFIX=”.so”
DL_LIBS=”-ldl”
SHLD_FLAGS=””
;;

เป็น

Linux*)
SHLIB_CFLAGS=”-fpic”
SHLIB_LD=”gcc -shared”
SHLIB_SUFFIX=”.so”
DL_LIBS=”-ldl”
SHLD_FLAGS=””
;;

4. เซฟไฟล์ configure

5. สั่งคำสั่ง install

การกำหนดค่าเริ่มต้นพลังงานจาก AA สองก้ให้แก่ NS2

Filed under: Network Simulation — jacaran @ 3:00 pm

แหล่งจ่ายพลังงานหลักของ TmoteSky คือ แบตเตอร์รี่ขนาด AA จำนวนสองก้อน สำหรับแบตเตอรี่ชื่อทางการค้า Energizer [1] หนึ่งก้อนมีค่า discharge current เป็น 10-18 mA ซึ่งใช้งานได้โดยประมาณ 170 ชม พลังงานเริ่มต้นของโหนดจากแบตเตอรี่ AA จำนวนสองก้อนคำนวณได้จาก

Power(in W) = Voltage * Current
= 2 * 1.5 V * 15 mA
= 45 mW = 0.045W
Energy ( in J) = Power * Time
= 0.045W * 170 * 60 * 60 s
= 27,540 J

ในกรณีที่โมดูลภาคสื่อสารเป็น CC2420 [2] ใช้กระแสไปสำหรับการส่งข้อมูลเป็น 19.4mA ด้วยแรงดันไฟ 2.4 V ดังนั้นพลังงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ 19.7mA * 2.4 V = 0.04728 W ในขณะที่การรับข้อมูลใช้กระแสไฟ 17.4 mA ด้วยแรงดันไฟ 2.4 V จึงคำนวณพลังงานที่ใช้ในการรับเป็น 17.4mA * 24V = 0.04176 W และพลังงานไปที่ใช้ในสถานะ idle คำนวณได้จาก 14uA * 2.4V = 0.0000336W
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่ต้องการกำหนดค่าพลังงานให้แก่โปรแกรมจำลองเครือขาย ค่าเร่ิมต้นสำหรับ NS2 คือ

TX power 0.04728 W
RX power /td> 0.04716 W
Idle power 0.0000336W
Initial Energyr /td> 27,540 J

อ้างอิง
[1] – (n.d),”Energizer Engineering DataSheet” [Online], Energizer Battery Co. Retrieved from http://www.energizer.com/, Available November 24, 2009
[2] Chipcon (2004), “Chipcon AS SmartRF® CC2420 Preliminary Datasheet (rev 1.2)”, Chipcon, Retrieved from http://inst.eecs.berkeley.edu/ ~cs150/Documents/CC2420.pdf, November 24, 2009

nesC Programming

Filed under: wireless sensor network — jacaran @ 2:03 pm

ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง wireless sensot network programming with NesC ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2551 ที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ [pdf]

ติดตั้ง NS-2.34 บน Ubuntu 9.10 แบบซิงๆ

Filed under: Network Simulation — jacaran @ 1:39 pm

วันนี้ผมพยายามที่จะติดตั้ง NS 2.34 บน Ubuntu 9.10 แต่คิดปัญหาเรื่องของเวอชันของ gcc แก้ขั้นตอนการติดตั้งครับ

1. ติดตั้ง ubuntu 9.10 ให้เรียบร้อย แล้วบูทขึ้นมาใหม่ซิงๆ

2. แก้ไข source list ของไฟลก่อน ( ผมติดตั้งและใช้ในงานเฉพาะในมหาวิทยาลัยครั้ง ดังนั้นก้อตัวใครตัวมัน)

$ sudo gedit /etc/apt/sources.list
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ karmic main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ karmic-backports main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ karmic-proposed main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ karmic-security main multiverse restricted universe
deb ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/ karmic-updates main multiverse restricted universe

3. update source list
$ sudo apt-get update

4. ติดตั้ง pakcage ที่จำเป็น
$ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev
5. download ไฟล ns2.34 จากเว็บไซต์ใดๆ ที่ให้บริการ หรือ ที่นี่
$ cd ~

6. ทำคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
$ sudo cp ns-allinone-withpath-2.34.tbz /usr/local/
$ cd /usr/local/
$ sudo tar -jxvf ns-allinone-withpath-2.34.tbz
$ cd ns-allinone-2.34/
$ vi otcl-1.13/configure

หาบรรทัดดังต่อไปนี้

Linux*)
SHLIB_CFLAGS=”-fpic”
SHLIB_LD=”ld -shared”
SHLIB_SUFFIX=”.so”
DL_LIBS=”-ldl”
SHLD_FLAGS=””
;;

เป็น

Linux*)
SHLIB_CFLAGS=”-fpic”
SHLIB_LD=”gcc -shared”
SHLIB_SUFFIX=”.so”
DL_LIBS=”-ldl”
SHLD_FLAGS=””
;;

$ sudo ./install
$ source /etc/profile.d/ns2.sh

7. Have fun. พลังจงอยู่คู่กับท่าน

Create a free website or blog at WordPress.com.